Oblikovanje akcijskega načrta

Na temelju evalvacije stanja in opredelitve ciljev ter prednostnih nalog, načrtovanih za šolsko leto, strokovni delavci oblikujejo akcijski načrt za uvajanje sprememb, pripravljen v sodelovanju z in s soglasjem vseh vpletenih. V akcijskem načrtu so natančno opredeljene konkretne dejavnosti in naloge, s pomočjo katerih bodo strokovni delavci uresničevali opredeljene cilje, imena tistih, ki bodo odgovorni za izvedbo posameznih dejavnosti in nalog (lahko tudi imena sodelujočih učiteljev), roki za izvedbo, kriteriji za presojo napredka in rezultatov posameznih dejavnosti in nalog ter potrebni materialni viri.