Zagotavljanje podpore

Predpogoj za to, da lahko učitelji prevzamejo odgovornost za svoj profesionalni razvoj je, da imajo samokritičen uvid v kakovost lastnega dela in da znajo identificirati svoja področja rasti. Obstaja več strategij, s pomočjo katerih je mogoče učitelje pripeljati do takšnega uvida, od akcijskega raziskovanja, do razvojnega portfolia, supervizije in coachinga. Brez podpore in sodelovanja vodstva šole te strategije ne morejo biti ustrezno uvedene in izpeljane. Ko s pomočjo gornjih strategij posamezni učitelj opredeli svoje potrebe po izpopolnjevanju in strokovni podpori, je naloga vodstva šole, da presodi, ali so le-te usklajene z vizijo šole in z njenim letnim akcijskim načrtom ter da učitelju nato omogoči usposabljanje in zagotovi ustrezno podporo. Čeprav je to pomembno, pa ne zadostuje za to, da bi učitelj spremenil svoje delo. Za uresničitev slednjega mora biti deležen tudi podpore pri uvajanju novosti, ki jih je usvojil na usposabljanju, v prakso. Hkrati naj ima priložnost in spodbudo, da s svojo novo prakso seznanja tudi kolege. Tako ima od njegovega strokovnega izpopolnjevanja korist celoten kolektiv. V podporo razvoja in želje po profesionalni rasti je tudi vzpostavljanje mrežnih povezav z drugimi šolami, ki omogočajo medsebojno spodbudo in izmenjavo dobre prakse.