Opazovanje pouka

Spremljanje in opazovanje učiteljevega dela je ena izmed poglavitnih pedagoških odgovornosti ravnatelja. Kolegialne hospitacije med učitelji pa predstavljajo pomembno dodano vrednost, saj lahko izdatno prispevajo k profesionalnemu razvoju posameznega učitelja, ne glede na to, ali je sam opazovalec ali pa ga opazujejo drugi učitelji. Pri tem je zelo pomembna izvedba hospitacije oziroma, s kakšnim namenom in v kakšni klimi poteka ta način spremljave učiteljevega dela. Tako ravnatelj kakor učitelji naj se za opazovanje usposobijo. Pomembno je, da ga razumejo in izvajajo v skladu z načeli in cilji kritičnega prijateljstva. Vodstvo šole z rednimi, kakovostno izvedenimi hospitacijami pridobiva celostno sliko o šoli in njenem delovanju, kar je temelj za razvojno načrtovanje in za zagotavljanje ustrezne profesionalne podpore učiteljem. Učiteljem spremljanje pouka prinaša veliko prednosti: pomaga jim prepoznavati svoja šibka in močna področja, smiselno načrtovati lasten profesionalni razvoj, izboljševati samopodobo ter krepiti odprtost, kolegialnost in povezanost med člani kolektiva.1