Uporabljena in priporočena literatura

Bečaj, J. (2000). Šolska kultura-temeljne dimenzije. Šolsko svetovalno delo, 5(1), str. 5–8.

Bevc, V., A. Fošnarič, A., Sentočnik, S. (2002). Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela

strokovnih delavcev. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Bizjak, C. (2006). Kako spreminjati vzorce razmišljanja in delovanja pri učiteljih. V: Sentočnik idr., Vpeljevanje sprememb v šole – konceptualni vidiki, str. 57–68. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M. Kramar, M. Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče. Inštitut za razvojno in raziskovalno delo.

Brejc, M., Zavašnik Arčnik, M., Koren, A., Razdevšek Pučko, C., idr. (2014). Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih. Kranj: Šola za ravnatelje. Dostopno na: http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-69-5.pdf

Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (ur. angl. izdaje), Sentočnik, S. (ur. slov. izdaje) (2013). O naravi učenja. Uporaba raziskav za navdih prakse. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Dostopno na: http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf

Erčulj, J., Širec, A. (2004). Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela – (zamujena) priložnost ravnateljev za izboljševanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. V: Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2 (3), str. 5–24. Ljubljana: Šola za ravnatelje.

Ermenc, Klara S. (2014) Evalvacija »Uporaba konceptov izidov učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju« Teoretična zasnova evalvacije. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Ermenc, Klara S., Biloslavo, B., Mikulec,B. (2015) Smernice za implementacijo in uporabo slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Ermenc Skubic, K., Drobne, J. Štefanc, D. (ur.) (2012). Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Ucne-situacije_WEB.pdf

Gardner, H. (1995). Razsežnosti uma. Ljubljana: Tangram.

Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. NY: Basic Books.

Hargreaves, D.H, Hopkins, D., Leask, M. (2001). Šola zmore več. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Izhodišča kurikularne prenove (1996). Ljubljana: Nacionalni kurikularni svet.

Justinek, A., Praznik, I. (ur.) (2010). Osebni izobraževalni načrt. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/brosura_OIN_za_objavo.pdf

Kotnik, R. (2006). Predpostavke kompetenčnega pristopa. V: Vzgoja in izobraževanje (tematska številka), 1(37), str. 12–19. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Klenovšek Vilič,T.,  Rupert, J., Ažman, T. (2012). Navodila za izdelavo osebne mape – portfolija za vrednotenje usposobljenosti svetovalcev za ugotavljanje, vrednotenje in razvijanje kompetence učene učenja. Učno gradivo. Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Gradiva_ESS/ACS_Izobrazevanje/ACSIzobrazevanje_85Navodila.pdf

Knavs, S., Bauman, B., Mali, D. (2010). Kolegialno presojanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/Porocilo_o_kolegialnem_presojanju_2010_s_prilogami.pdf

Krek, J. (ur.). (1995). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Krek, J., Metljak, M. (ur.) (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Dostopno na: http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf

Marentič-Požarnik, B. (1990). Akcijsko raziskovanje, učiteljeva profesionalna avtonomija in demokratizacija reformnih procesov. V: Cerar, M., Marentič-Požarnik, B. (ur.). Akcijsko raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, str. 60–77. Ljubljana: Slovensko društvo pedagogov.

Marentič-Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti. Nova Gorica: Educa.

Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana. DZS.

Marentič Požarnik, (1995) Pomen operativnega oblikovanja vzgojno-izobraževalnih smotrov za uspešnejši pouk. Izbrana poglavja iz didaktike. Pedagoška obzorja. Novo mesto.

Marentič Požarnik, B. (2004). Kako bolje uravnavati mogočen vpliv preverjanja in ocenjevanja. Sodobna pedagogika, 55 (1), str. 8–22.

Marentič Požarnik, B. (2005). Spreminjanje paradigme poučevanja in učenja ter njunega odnosa – eden temeljnih izzivov sodobnega izobraževanja. Sodobna pedagogika, 56 (1), str. 58–74. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

Marentič Požarnik, B. (2006). Uveljavljanje kompetenčnega pristopa terja vizijo, pa tudi strokovno utemeljeno strategijo spreminjanja pouka. Vzgoja in izobraževanje, 37(1), str. 27–33. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Marjanovič Umek, L. (ur.) (2001). Otrok v vrtcu: priročnik h Kurikulu za vrtce. Maribor:

Založba Obzorja.

Medveš, Z. (2001). Ključne kvalifikacije pri načrtovanju programov poklicnega in strokovnega izobraževanja (Gradivo za IV. modul  Programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih šol). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje.

Medveš, Z. (2006). Informativni in formativni nivo v kurikularnem načrtovanju. V: Vzgoja in izobraževanje (tematska številka), 1(37), str. 19–21. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Metodologija za pripravo opisnikov temeljnih zmožnosti na področju temeljih zmožnosti učenje učenja, sporazumevanje v slovenskem jeziku, matematična kompetenca ter samoiniciativnost in podjetnost. Andragoški center Slovenije. Dostopno na: http://arhiv.acs.si/dokumenti/Metodologija_za_pripravo_opisnikov_temeljnih_zmoznosti.pdf

Milekšič, V. (2008): Uporaba opisnih kriterijev pri ocenjevanju znanj, spretnosti in veščin v strokovnem in poklicnem izobraževanju. Vzgoja in izobraževanje, 1, str. 49–58.

Milekšič, V. (2012). Preverjanje in ocenjevanje – osnovni pojmi. V: Skubic Ermenc, K. (ur.) Z evalvacijo do sprememb. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/znanstvena_monografija_Z_EVALVACIJO_DO_SPREMEMB.pdf

Muršak, J. (1999). Kvalifikacije, kompetence in poklici: poskus sinteze. Sodobna pedagogika, 99(2), str. 28–46. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

Muršak, J. (2002). Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Center RS za poklicno izobraževanje.

Musek Lešnik, K. Kaj je poslanstvo, kaj je vizija? Dostopno na: http://www.ipsos.si/VodenjeVIZ_VI_kaj_je_poslanstvo_vrednote_vizija.html

Pajer Šemrl, M. (2005). Pogledi učiteljev na hospitacije. V: Vodenje v vzgoji in izobraževanju

1 (3), str. 75–81. Ljubljana: Šola za ravnatelje.

Pavlič Škerjanc, K. (2008). Sodelovalno in timsko poučevanje. Delovno gradivo za delovno srečanje koordinatorjev tujih jezikov.

Pavlič Škerjanc, K. (2010). Smisel in sistem kurikularnih povezav. V: Rutar Ilc, Z., Pavlič Škerjanc, K (ur.) Medpredmetne in kurikularne povezave. Priročnik za učitelje, str. 19–42. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Pevec Grm, S. Mali, D. (ur.). (2001). Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Pevec Grm, S, Ermenc Skubic K., idr. (2006). Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/kurikul.pdf

Poglajen, V. (2013). Coaching kot podpora za strokovni in osebnostni razvoj. V: Vodenje v vzgoji in izobraževanju 3|2013, str. 111–120. Ljubljana: Šola za ravnatelje.

Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Uradni list Evropske unije, 2006/962/ES. Dostopno na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sl:PDF.

Razdevšek Pučko, C. 2000. Uvajanje sprememb kot proces učenja. V: Sodobna pedagogika 51 (2), str. 170–183. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

Resnick, L. B., Spillane, J.P., Goldman, P., Rangel, E.S. (2013). Uvajanje inovacij: od vizionarskih modelov do vsakodnevne prakse. V: Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (ur. angl. izdaje), Sentočnik, S. (ur. slov. izdaje). O naravi učenja. Uporaba raziskav za navdih prakse, str 257–277. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo Dostopno na: http://www.zrss.si/pdf/o-naravi-ucenja.pdf

Rupar, B. (2003). Ravnatelj in šolska klima. Vzgoja in izobraževanje, 34 (1), str. 67–69.

Rupnik Vec, T. (2006). Vloga šolskega razvojnega tima v procesih zagotavljanja kakovosti v šoli, uvajanje sprememb in profesionalne rasti posameznega učitelja. V: Zorman, M. idr. Udejanjanje načel vseživljenjskega učenj v vrtcu, osnovni in srednji šoli s pomočjo razvojnega načrtovanja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Rupnik Vec, T., Rupar, B. (2006). Model celostne podpore ZRSŠ šolam pri vpeljevanju sprememb in zagotavljanju kakovosti. V: Sentočnik, S. idr. (2006). Vpeljevanje sprememb v šole. Konceptualni vidiki, str. 69–80. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Rutar Ilc, Z. (2012). Timski coaching – priložnost za razvoj kapacitet šolskih razvojnih timov. V:  Vzgoja in izobraževanje 43 (3–4), str. 88–93. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Schein, E.H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Shollaert, R. (2006). Pomen sprememb v izobraževanju. V: Sentočnik, S. idr. Vpeljevanje sprememb v šole. Konceptualni vidiki, str. 9–18. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S. (1999a). Portfolio, instrument za procesno vrednotenje učenčevega in učiteljevega dela. Vzgoja in izobraževanje, 30/3, 15–22, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S. (1999b). Sodobni pogledi na vodenje in presojo kakovosti šol. Vzgoja in izobraževanje 30/ 6, 4–7, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S., Rutar Ilc, Z. (2001). Koncepti znanja, učenje za razumevanje. Zbornik prispevkov 2001, str. 19–41. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S.(2002a). Opisni kriteriji. Vzgoja in izobraževanje 33(2), 26–34. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S.(2002b). Preverjanje in ocenjevanje – ali ju res razumemo? Vzgoja in izobraževanje, 6/33, 34–38. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S. (2004a). Zakaj potrebujemo opisne kriterije in kako jih pripravimo. Preverjanje in ocenjevanje 1 (1,2), str. 5157 in str. 71–75. Nova Gorica: Melior d.o.o, Založba EDUCA.

Sentočnik, S. (2004b). Kritična refleksija: predpogoj za učiteljevo avtonomijo in spodbuda kakovostnemu učenju. V: Marentič Požarnik, B. (ur.). Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev,  str. 583–596. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje.

Sentočnik, S. (2004c). Portfelj kot alternativna oblika vrednotenja učenčevega napredka – možnosti njegove uporabe v slovenskih šolah. Sodobna pedagogika, 1(1), str. 70–91.

Sentočnik, S. (2005). Učenčeve kompetence – čemu in kako? V: Zupan, A. (ur.). Od opazovanja do znanja, od znanja do kompetenc. Zbornik prispevkov, str. 38–45. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S. (2006a). Vpeljevanje sprememb v šole – izziv za spodbujevalce sprememb. V: Sentočnik, S. idr. (2006). Vpeljevanje sprememb v šole. Konceptualni vidiki, str. 37–57. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S. (2006b). Portfolio spodbujevalca sprememb. V: Sentočnik, S. idr. (2006). Vpeljevanje sprememb v šole. Konceptualni vidiki, str. 119-132. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S. (2010). Kolumna o interdisciplinarnosti. Vzgoja in izobraževanje, 41, (3–4), str. 8–9. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.

Sentočnik, S. (2012). Spremenjeni poudarki pri praksi preverjanja in ocenjevanja – primer avtentičnih preizkusov. V: Rutar-Ilc, Z. (ur.). Ugotavljanje kompleksnih dosežkov : preverjanje in ocenjevanje v medpredmetnih in kurikularnih povezavah, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, str. 69–117. http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Ugotavljanje%20kompleksnih%20dose%C5%BEkov/#/68/

Skubic Ermenc, K. (ur.). (2012). Z evalvacijo do sprememb. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno na: http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/znanstvena_monografija_Z_EVALVACIJO_DO_SPREMEMB.pdf

Skubic Ermenc, K. (2014). Evalvacija »Uporaba konceptov izidov učenja v poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Teoretična zasnova evalvacije. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje.

Stadling, R. Mutiperspektivizem pri poučevanju zgodovine: Vodič za učitelje. Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/mednarodno/solstvo/pdf/vodic_za_ucitelje.pdf

Svetlik, I. (2006): O kompetencah. Vzgoja in izobraževanje, št. 1, str. 4–11. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Štefanc, D (2006): Koncept kompetence v izobraževanju: definicije, pristopi, dileme. Sodobna pedagogika, 57 (5), str. 66–85. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

Šteh, B. (2004). Koncept aktivnega in konstruktivnega učenja. V: Marentič Požarnik, B. (ur.). Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev, str. 149–165. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje.

Tomić, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Wiliam, D. (2013). Vloga formativnega vrednotenja v učinkovitih učnih okoljih. V: Dumont, H., Istance, D., Benavides, F. (ur. angl. izdaje), Sentočnik, S. (ur. slov. izdaje). O naravi učenja. Uporaba raziskav za navdih prakse, str.123–142. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Weinert, F.E. (1999): Concept of Competence. München: Max Planck Institute for Psychological Research.

Woolfolk, A. (2002). Pedagoška psihologija. Ljubljana. Educy.

Zabukovec, V. (1994). Kako lahko učitelj spreminja razredno klimo. Sodobna pedagogika,

45 (5–6), str. 265–273.

ZOFVI, Uradni list RS št. 16/2007.

Zorman, M. (2006). Z razvojnim načrtovanjem ustvarjamo razmere za vseživljenjsko učenje. V: Zorman idr. Udejanjanje načel vseživljenjskega učenja v vrtcu, osnovni in srednji šoli s pomočjo razvojnega načrtovanja, str. 9–45. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Zupanc, B. (ur.) (2007). Ocenjevanje v novih programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Center za poklicno izobraževanje.

Žorga, S. (1994). Model supervizije na področju pedagoških dejavnosti. Psihološka obzorja, 94/3,4, str. 157–169.