Profesionalni razvoj

posameznih učiteljev in učiteljskih zborov je potrebno načrtovati na ravni sistema in na ravni posameznika. Na ravni sistema naj bo načrtovanje profesionalnega razvoja usklajeno z nacionalnimi smernicami, predvsem pa z vizijo in z akcijskim načrtom šolske skupnosti ter z ugotovljenimi potrebami, ki jih s sprotnim preverjanjem in (samo)evalvacijo ugotavljata tako vodstvo šole kot učitelji. Čeprav je potrebno poskrbeti, da bo profesionalno usposabljanje usmerjeno k skupnim ciljem in viziji šole, pa tudi, da bo imelo načrtovane učinke, vidne v spremenjeni praksi delovanja pri posameznikih in skupnosti, pa naj imajo učitelji možnost, da se udeležujejo tudi usposabljanja, ki se morda na prvi pogled na navezuje na vizijo in cilje šole, je pa v skladu s posameznikovim individualnim načrtom profesionalnega razvoja.