Načrtovanje ocenjevanja

Kdaj, kaj in kako bomo ocenjevali? Kako razumemo vlogo ocenjevanja?

Ocenjevanje služi ugotavljanju, ali so učni cilji doseženi in na kateri ravni. Je samostojna, sklepna stopnja učnega procesa. Didaktično upravičeno je šele, ko so dijaki že prejeli izdatno pomoč za odpravljanje pomankljivosti v znanju, ki smo jih odkrili s formativnim preverjanjem in spremljavo napredka posameznega dijaka. Ustno in pisno ocenjevanje ter ocenjevanje praktičnega dela morajo biti načrtovani na letni ravni zato, da se v okviru programskih enot obremenitev dijakov enakomerno porazdeli, pa tudi da učitelj načrtuje dovolj časa odpravljanju pomankljivosti v znanju in utrjevanju. Ocena ne sme biti namenjena sankcioniranju dijakovih disciplinskih in moralnih prestopkov.

V oceni ima pomembno mesto znanje ali spoznavna komponenta, pri čemer pa se ne smemo zadovoljiti s količinskim informativnim znanjem, ampak se moramo osredotočiti predvsem na kakovostne, formativne sestavine znanja, temeljne pojme in njihove medsebojne odnose in povezave ter na bistvo in strukturo neke učne vsebine. Enako pomembni sta praktična in vrednostna komponenta. Vrednot ne ocenjujemo, ampak pri oceni upoštevamo razvoj v osmišljanju neke učne vsebine in v ozaveščanju različnih vrednot v zvezi z njo.