Učno okolje

Učinkovito učno okolje je občutljivo za individualne razlike in omogoča optimalno učenja posameznika. Pri načrtovanju učnega okolja se opiramo na naslednje kriterije:

  • V kolikšni meri so dijaki ključni akterji v učnem procesu in ali razvijajo tudi veščine za nadzorovanje, evalviranje in optimiranje svojega usvajanja in uporabe znanja (npr. sposobnosti za uravnavanje svojih čustev in motivacije za učenje, veščine samopreverjanja in izboljševanja lastnega znanja, zmožnost uporabe znanja v novih situacijah)?
  • V kolikšni meri je v učnem okolju vzpostavljeno ravnotežje med raziskovanjem in osebnim odkrivanjem na eni strani in učiteljevo podporo in vodenjem na drugi?
  • V kolikšni meri je učno okolje občutljivo za individualne razlike med dijaki, vključno z razlikami v njihovem predznanju?
  • V kolikšni meri postavlja prav vsakega dijaka pred izzive, ki zahtevajo trdo delo, vendar ga ne obremenjuje pretirano?
  • V kolikšni meri deluje učno okolje na podlagi jasnih pričakovanj in uporablja strategije vrednotenja, ki so v skladu s temi pričakovanji (z močnim poudarkom na formativnih povratnih informacijah in usmeritvah v nadaljnje učenje in poglabljanje znanja, ki so namenjene posamezniku in ki podpirajo njegovo učenje)?
  • V kolikšni meri učno okolje spodbuja povezanost med predmeti/moduli oz. disciplinami pa tudi z realnimi poklicnimi in življenjskimi okoliščinami?
  • V kolikšni meri učno okolje upošteva socialno naravo učenja in aktivno spodbuja dobro organizirano sodelovalno učenje, ki zavezuje posameznika, da optimalno prispeva k rezultatu dela skupine, ki tako postane več, kakor vsota individualnih prispevkov?
  • V kolikšni meri upošteva čustva in motivacijo posameznih dijakov ter njihov vpliv na njegovo učenje?