Načrtovanje učnih izidov

V učnih izidih je zajeto izkazovanje poklicne kompetentnosti in osebnostnega razvoja, torej dijakovega znanja, spretnosti, veščin in odnosa. Pri opredelitvi učnih izidov si  pomagamo z naslednjim vprašanjem:

  • Kaj želim, da bodo dijaki ob koncu učnega procesa vedeli (deklarativno znanje), kaj bodo globlje dojeli (konceptualno znanje), kakšne postopke želim, da bodo znali izvesti in utemeljiti (proceduralno znanje), katera splošna načela in vrednote želim, da bodo usmerjale njihov odnos do lastnega učenja, pa tudi do sočloveka, skupnosti in okolja (metakognitivno znanje)?

Dijaki bodo učne izide lahko uresničili, če bomo namesto prevladujoče frontalne razlage vsebine in postopkov s stališča svojega razumevanja oz. svoje lastne miselne predelave in prakse načrtovali pripravo čim bolj učinkovitega učnega okolja, ki bo prav vsakega dijaka podprlo pri izgrajevanju njegove poklicne kompetentnosti, pa tudi pri razvijanju intelektualne, osebne, socialne in moralne dimenzije njegove osebnosti.

 

Predstavitev učnih izidov
predstavlja pomemben vidik načrtovanja, saj dijaki brez jasne predstave o tem, kaj se pričakuje od njih, ne uvidijo smiselnosti učenja in so zato zanj tudi manj motivirani. Z jasno sliko tega, kako izgleda obvladovanje učnih izidov v praksi, dijakom razjasnimo pričakovanja v zvezi s tem, kakšno naj bo usvojeno znanje, spretnosti, veščine ter tudi, kako pričakujemo, da bodo svojo kompetentnost izkazali (kakovost in načini izvedbe neke naloge, preizkusa, postopka). Možnih je več načinov predstavitve učnih izidov dijakom.