Pedagoško-didaktične predstave

Ali je predstava o tem, kakšen naj bo pouk in kako je potrebno poučevati, stvar avtonomije učitelja?

V Sloveniji imamo opredeljene nacionalne smernice za vzgojo in izobraževanje, ki vsebujejo načela in vrednote, iz katerih izhajajo splošne značilnosti pouka. Zato individualne predstave o tem, kako naj poteka pouk in kakšno naj bo poučevanje (tj. pedagoško-didaktične predstave), ne smejo ostati neozaveščena individualna lastnina, ampak jih je potrebno ozaveščati in soočati v medsebojnem dialogu v kolektivu ter po potrebi spreminjati in usklajevati z nacionalnimi smernicami.