Ugotavljanje predznanja

Predznanje dijakov izvira iz različnih formalnih in neformalnih vzgojno-izobraževalnih kontekstov, zaradi česar ne moremo pričakovati, da bo pri dijakih istega razreda enako, četudi so se šolali po enakih ali podobnih programih. Poučevanje je torej potrebno prilagajati ne le pričakovanim kompetencam celotnega razreda, ampak tudi predznanju, značilnostim, sposobnostim, interesom in talentom vsakega dijaka v njem. Vse to namreč vpliva na dijakovo novo učenje oz. določa, na kaj bo posameznik pozoren, kaj bo zaznaval, kako si bo nekaj razlagal, kaj se mu bo zdelo znano in kaj pomembno, kako bo motiviran za učenje, kaj si bo zapomnil in kaj pozabil.