Vodenje in spremljanje dijakov

Poučevanje za razvijanje kompetenc zahteva premik od tradicionalnega pouka, v katerem ima učitelj vlogo prenašalca védenja in absolutno avtoriteto pri odločanju o vsebini in poteku pouka, k problemsko zastavljenemu pouku, ki zahteva od dijakov miselni napor in samostojnost. Spremljava napredka posameznega dijaka je nujni sestavni del tako zastavljenega učnega procesa, saj podpira aktivno učenje in je osnova za individualizirano učno podporo. Za uresničitev takšnega pouka učitelji prevzamejo vlogo moderatorja in mentorja oz. načrtujejo in organizirajo učni proces ter vodijo dijake tako, da omogočajo pri njih izgrajevanje različnih vrst znanja in spretnosti, ob tem pa spodbujajo tudi njihovo avtonomijo in motivacijo za učenje in delo. Pri tem se lahko pogosto znajdemo v paradoksalnem položaju, saj bodo dijaki v primeru, da učenje še vedno pojmujejo kot prenos znanja, zavzeli odklonilen odnos do problemskega pouka.