Preureditev in širjenje učnega prostora

Učni prostor je vsak prostor, ki je didaktično ustrezen za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Notranji (učilnice, šolska knjižnica, delavnice) in zunanji  učni prostor (delovno okolje pri delodajalcih, različne institucije, podjetja, galerije, muzeji, ipd.) naj bosta urejena tako, da optimizirata priložnosti za učenje in delo. Podpirata naj uporabo sodobnih didaktičnih strategij ter oblik in metod pouka. Oprema, razporeditev in oblika ter pogoji v učnem prostoru naj bodo v podporo optimalnega učenja vsakega dijaka. Tako naj bo denimo omogočena enostavna večsmerna komunikacija, sodelovalno delo, individualno delo v kotičkih, raziskovanje, uporaba IKT, simulacije, demonstracije, izvajanje poskusov, ipd.