Sodelovanje z mentorji PUD-a

Dijak lahko sam poišče ustreznega delodajalca ali mu pri tem pomaga organizator praktičnega izobraževanja, ki načrtuje PUD skupaj z dijakom, razrednikom in potencialnimi mentorji PUD-a, nato pa spremlja potek izvajanja izobraževalnega programa pri delodajalcih z namenom, da dijakom zagotovi visoko kakovostno delovno izkušnjo. Skrbi za kontinuirano komunikacijo z mentorji PUD-a in z dijaki ter se po potrebi pogovori tudi z razrednikom in s starši, o vsem pa poroča tudi vodstvu šole. Z učinkovito komunikacijo vzpostavlja partnerski odnos med šolo in delodajalci, gradi medsebojno zaupanje ter preprečuje oz. pomaga razreševati morebitne nesporazume.