Nudenje podpore dijakom

Za optimalno učenje posameznih dijakov in skupin je potrebno učne cilje, vsebine in metode prilagajati zanimanjem in sposobnostim dijakov, spodbujati njihovo aktivno udeležbo ter povezovati pouk z realnostjo izven šole. Za učinkovito učno okolje, ki omogoča optimalno učenje dijakov, je značilno ravnotežje med odkrivanjem in raziskovanjem dijakov na eni strani in sistematičnim učiteljevim vodenjem na drugi strani. Učitelj nudi podporo ter usmerja posameznike in skupine proti ciljem z občutljivostjo do posameznika in njegovega procesa razvijanja kompetenc. Učitelj dijake podpira ali »odra« s sprotnim prilagajanjem poučevanja oz. s sprotnimi intervencijami.

Učiteljevo zunanje usmerjanje in podpora morata biti v ravnovesju z dijakovimi potrebami in njegovo zmožnostjo samoregulacije. Čim bolj je pri dijaku ta zmožnost razvita, tem bolj lahko učitelj zmanjšuje svojo eksplicitno podporo, s čimer posamezniku zagotavlja ustrezno kognitivno obremenitev, kar podpira optimalno učenje.