Prožnost učnih oblik

Priporočljivo je kombiniranje učnih oblik, kot so skupinska oblika, delo v dvojicah in individualno delo. Skladno z določeno učno vsebino naj spodbujajo aktivnost dijakov, občasno tudi njihovo medsebojno sodelovanje, pri čemer pa naj bo ves čas prisotno učiteljevo neposredno vodenje v obliki odranja. Ob višjih oblikah pouka, ki omogočajo samostojnejšo vlogo dijaka, kot so problemski pouk, raziskovalno učenje, izkustveno učenje, učenje z odkrivanjem, projektno učno delo, mentorski pouk (konzultacije), je ustrezno občasno vključiti tudi frontalno obliko (predavanje ex cathedra, razgovorni pouk – Sokratska metoda), s pomočjo katere posredujemo neko učno vsebino ali pa preverimo razumevanje, vendar le-ta naj ne bo prevladujoča.