Metode pouka

Tradicionalne metode, kot so predavanje, demonstracija, delo s tekstom, imajo seveda še vedno mesto v učnem procesu, vendar naj ne bodo prevladujoče in uporabljene tako, da pasivizirajo dijake oz. postavljajo učitelja v središče učnega procesa. Namesto, da z razlago učitelji predajajo celotnemu oddelku svojo vednost, naj bo njihova razlaga problemsko naravnana in podana posameznikom in skupinam takrat, ko jo potrebujejo zato, da se premaknejo naprej v učenju, oz. naj služi (pre)usmeritvi njihovega procesa spoznavanja. Naj torej ne gre za predajanje nekih gotovih resnic in pravilnih odgovorov, ampak za pomoč in podporo, ki služi nadaljnjemu razmišljanju dijakov, njihovemu iskanju in izgrajevanju odgovorov. Avtentični učni proces že sam po sebi kliče po uporabi sodobnejših metod, kot so simulacije, igre vlog, socialne igre, skupinske interakcije (sodelovalno učenje), ekskurzije, projekti, terenske izkušnje, čas za razmislek, opazovanje procesa, vizualiziranje, ipd.