Učitelji

Dvig kompetenc učiteljev

Usposabljanje izvajalcev izobraževanja v realnem delovnem okolju omogoča lažje spremljanje razvoja tehnologije in drugih sprememb na strokovnem področju, kjer poučujemo.

Priložnosti, za dvig kompetenc učiteljev, ki jih šola v skladu z vizijo potrebuje in si jih učitelji želijo pridobiti, da bi lažje sodelovali z delodajalci, sestavljali učne situacije in avtentične naloge na več nivojih zahtevnosti, pri katerih bi povezovali teorijo in prakso, poklicne in ključne kompetence in še mnogo več, ponuja program »DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV«

»Delo v proizvodnji je zelo konkretno, treba je biti zbran in se osredotočiti na eno nalogo. Odmik iz pedagoškega procesa da svežino, stik z realnostjo v gospodarstvu in možnost uporabe tehnologij, ki jih na šoli nimamo.« izjava udeleženca iz anonimnega vprašalnika

Usposabljanje izvajalcev izobraževanja v realnem delovnem okolju omogoča lažje spremljanje razvoja tehnologije in drugih sprememb na strokovnem področju, kjer poučujemo. Tako lažje sestavljamo učne situacije in avtentične naloge in se hitreje odzivamo na potrebe na trgu dela in jim prilagajamo poučevanje. Sodelovanje je koristno tudi za podjetja, saj učitelji novosti iz stroke prenašajo na dijake, ki po zaključku izobraževanja vstopijo na trg dela z znanji in spretnostmi, ki jih delodajalci potrebujejo.

DPKU_konferenca_SLIKA

Pogovor z udeleženci programa na zaključni konferenci programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev (predstavitev primerov dobre prakse)

Program temelji na obliki krožnega zaposlovanja. Učitelji strokovne teorije, praktičnega pouka, organizatorji praktičnega pouka in organizatorji praktičnega usposabljanja z delom so bili na strnjenem dvomesečnem usposabljanju v izbranem podjetju ter v praksi obnovili znanje iz stroke in ga dopolnili z najnovejšimi trendi, tehnologijo in načini dela. V tem času so jih v šoli nadomeščali ustrezno izobraženi in usposobljeni strokovnjaki iz gostiteljskih podjetij ali predhodno brezposelne osebe.

Udeleženci so izrazili visoko stopnjo zadovoljstva in si želijo, da se tovrstne aktivnosti nadaljujejo tudi v prihodnje. Ključne prednosti so pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj in vzpostavitev neposrednega stika med šolo in gospodarstvom. Tudi mnenja podjetij so zelo pozitivna. Izpostavili so obojestransko korist, za šolo in tudi za delodajalca, dobro priložnost za izmenjavo praktičnega znanja med podjetjem in šolo ter možnost soočenja z realno problematiko.

Velika večina vprašanih bi se usposabljanja ponovno udeležila (tudi za daljši čas) in ga zaradi pozitivnih izkušenj priporočila tudi drugim. Razveseljivo je, da so šole in učitelji prepoznali priložnost in prednosti, ki jih ponuja tovrstna oblika krožnega zaposlovanja, ter izrazili potrebo po usposabljanju v delovnem procesu. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja podporo programu tudi v prihodnjem obdobju. Tukaj si lahko ogledate poročilo o izpeljavi programa.

Primer izpeljave krožnega zaposlovanja

Na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana smo pri skrbi za kakovostno izvajanje izobraževalnega procesa še posebej pozorni na strokovno usposobljenost pedagoških delavcev in dobro sodelovanje z delodajalci. Zato skrbimo za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja ter razvoj poklicnih in drugih kompetenc naših učiteljev. S tem namenom smo v šolskem letu 2014/15 sodelovali v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, ki ga je koordiniral Center RS za poklicno izobraževanje (CPI). Program temelji na krožni obliki zaposlovanja z namenom osvežitve učiteljevih kompetenc. Učitelj je odšel na strnjeno dvomesečno usposabljanje v izbrano podjetje, kjer je pridobival nove izkušnje v svoji stroki, v šoli pa ga je nadomeščal ustrezno usposobljen strokovnjak iz istega podjetja.

Na usposabljanje smo poslali tri naše učitelje, ki so se v različnih podjetjih seznanjali z delom v praksi, novo tehnologijo in načini dela ter najnovejšo zakonodajo. Podjetja smo skrbno izbrali, saj smo iskali ustrezne delodajalce, s katerimi bo mogoče uskladiti skupna pričakovanja, vzpostaviti oziroma ohraniti dolgoročno sodelovanje in krepiti socialno partnerstvo.

Učitelji so se po končanem usposabljanju vrnili z novimi znanji, informacijami in idejami, zavedanjem o potrebah na trgu dela ter okrepljenim razumevanjem pomembnosti povezovanja z gospodarstvom. Vsi trije udeleženi učitelji so izrazili zadovoljstvo in željo po ponovnem usposabljanju ter udeležbo priporočajo tudi ostalim učiteljem. Ena od udeleženk je usposabljanje povzela z naslednjimi besedami: »Učitelj dobi nove izkušnje v podjetju, ki jih potem prenaša na dijake in s tem postane poučevanje veliko bolj povezano z realnimi potrebami delodajalcev. Poleg tega pa ima učitelj v podjetju možnost izmenjave mnenj s strokovnjaki.«

Prepričani smo, da je usposabljanje učiteljev v podjetju izboljšalo njihove kompetence za izvajanje pedagoškega procesa in dvignilo kakovost poučevanja. Na podlagi tega usposabljanja učitelji pridobljena aktualna in uporabna znanja lažje prenaša na dijake. Povezovanje pedagoškega procesa s primeri iz prakse omogoča dijakom seznanitev z najnovejšimi dognanji iz stroke in boljšo pripravljenost na praktično usposabljanje, učiteljem pa ponuja vpogled v naravo dela dijakov, ko so le-ti na praktičnem usposabljanju v podjetju. Ker želimo svojim dijakom posredovati sodobna in aktualna znanja, ki so na trgu dela uporabna, bomo tudi v prihodnje sodelovali v podobnih projektih in našim učiteljem omogočali in jih podpirali pri tovrstnem strokovnem izpopolnjevanju.

mag. Jasna Kržin Stepišnik, Maja Krajnik, BIC Ljubljana; Vanja Meserko, CPI

Institucija: Center RS za poklicno izobraževanje in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Avtor-ji: Vanja Meserko

Projekt: ESS Dvig kompetenc učiteljev

Obdobje trajanja: 2013-2015

Država: Slovenija