Kje je ključ za uspešno življenje in kariero?

Z učenjem razvijam različne zmožnosti, ki so ključnega pomena za moje osebno, poklicno in družbeno življenje.

Skozi vse življenje se učimo. Razvijamo znanja, spretnosti in veščine z name­nom, da se osebno izpolnimo, dejavno sodelujemo v družbi, v kateri živimo, in da smo hkrati uspešni tudi v svetu dela, ki se nenehno spreminja. Zmožnosti, da rezultate svojega učenja ustrezno in ustvarjalno uporabimo tako v znanih kakor tudi v nepredvidljivih okoliščinah, imenujemo kompetence. Najpogosteje jih delimo na ključne in poklicne kompetence.

Ključne kompetence so kompleksen sistem znanja, spretnosti in veščin ter ravnanja in stališč, ki posamezniku omogočajo obvladovanje različnih nalog in doseganje pomembnih ciljev, tudi v nepredvidljivih situacijah. Sestavljajo jih sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna kompetenca, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje.

Nekateri predmeti ti že sami po sebi pomagajo razvijati določene ključne kompetence. Tako denimo pri slovenščini in tujih jezikih najbolj razvijaš sporazumevanje v maternem in tujih jezikih, pri matematiki, naravoslovju in nekaterih strokovnih modulih pa razvijaš matematično kompetenco in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji. Ključne kompetence pridobivaš tudi pri vseh ostalih predmetih in modulih, saj se kompetence prekrivajo in povezujejo. Uporabljamo jih lahko v različnih delovnih in življenjskih situacijah. Cenijo jih tudi delodajalci. Iščejo splošno razgledane ljudi, ki se znajo učinkovito sporazumevati, reševati probleme, delati v timu, predlagati izboljšave ipd.

 

Razmisli, kje vse pridobivaš ključne kompetence. Pri tem lahko uporabiš vaje, ki so v mapi učnih dosežkov.