Center RS za poklicno izobraževanje

Primer dobre prakse

Delitev odgovornosti z deležniki

MIC Škofja Loka je vezni člen, ki povezuje in omogoča okrepljen pretok znanja med gospodarstvom in izobraževanjem ter dijakom omogoča sodelovanje v konkretnih razvojnih projektih že v času šolanja.

Izbrani pojem

Kompetence

Marentič Požarnik, (2006), ki se v svoji opredelitvi naslanja na Weinerta (1999), opredeli kompetence kot …